7-årsundersökningen

Bakgrund och syfte
SELMA-studien startade 2007 och huvudsyftet med studien att undersöka miljöfaktorer tidigt i livet och dess betydelse för hälsoutveckling hos barnen upp i skolåldern. År 2015 gick studien in i ett andra steg där vi genomförde en undersökning av barnets hälsa och utveckling vid 7 års ålder. Med sådana uppgifter kan vi undersöka den huvudsakliga frågeställningen med SELMA, d.v.s. om exponering för miljöfaktorer tidigt i livet – framförallt kemikalier med hormonstörande egenskaper – kan kopplas till barnets hälsa och utveckling.

Mer om 7-årsundersökningen
Undersökningen genomfördes när barnen var omkring sju år, vid en av sju mottagningar i Karlstad, Arvika, Torsby, Kristinehamn eller Säffle. Minst en förälder/vårdnadshavare ska medverka.

Undersökningen involverade provtagning på barnet. Proverna som samlas in fryses ned och förvaras i en biobank för senare analyser av olika s.k. biomarkörer. Dessa markörer ger information om grundläggande funktioner i kroppen såsom immunsystemet (allergi, inflammation, effekter av vaccinationer), metabolism (fett- och energi-omsättning, tillväxt), nivåer av hormoner som styr utvecklingen av kroppen m.m. För att kunna studera effekter av miljöfaktorer undersöks även varianter av vissa gener som kan påverka om man har lägre eller högre benägenhet att utveckla vissa hälsotillstånd såsom t.ex. astma. Efter provtagningen erbjöds barnet och förälder frukost. Barnet undersöktes sendan kroppsligt (mätas, vägas, mm.) av en sjuksköterska som också ställde frågor till föräldern/vårdnadshavare.

Efter undersökningen med en SELMA-sjuksköterska på vårdcentralen kontaktades vårdnadshavaren av en barnpsykolog för att stämma av och boka tid för träff med barnet på barnets skola. Barnpsykologen undersöker här barnets utveckling och vid detta tillfälle ska inte föräldern medverka.

För att få den översiktliga bilden av undersökningsdagen i större format – klicka på bilden ovan eller här