7-årsundersökningen

Bakgrund och syfte
SELMA-studien har nu pågått i mer än sju år och som ni vet är huvudsyftet med studien att undersöka miljöfaktorer tidigt i livet och dess betydelse för hälsoutveckling hos barnen upp i skolåldern.  Nu går studien in i ett andra steg där vi vill genomföra en undersökning av barnets hälsa och utveckling vid 7 års ålder. Med sådana uppgifter kan vi sedan undersöka den huvudsakliga frågeställningen med SELMA, d.v.s. om exponering för miljöfaktorer tidigt i livet – framförallt kemikalier med hormonstörande egenskaper – kan kopplas till barnets hälsa och utveckling.

Vad innebär 7-årsundersökningen för er och barnet?
Undersökningen kommer att genomföras när ert barn är omkring sju år. Den kommer att ske vid den mottagning som ligger bäst till för er där alternativen är Karlstad, Arvika, Torsby, Kristinehamn och Säffle. Undersökningen kommer att ske på en förmiddag som passar er och där minst en förälder kan medverka.

Undersökningen startar med provtagning på barnet. Proverna kommer att frysas ned i en biobank för senare analyser av olika s.k. biomarkörer. Dessa markörer ger information om grundläggande funktioner i kroppen såsom immunsystemet (allergi, inflammation, effekter av vaccinationer), metabolism (fett- och energi-omsättning, tillväxt), nivåer av hormoner som styr utvecklingen av kroppen m.m. För att senare kunna studera effekter av miljöfaktorer behöver vi även undersöka varianter av vissa gener som kan påverka om man har lägre eller högre benägenhet att utveckla vissa hälsotillstånd såsom t.ex. astma. Efter provtagningen får barnet och förälder frukost. Sedan kommer barnet att undersökas kroppsligt (mätas, vägas, mm.) av en sjuksköterska som också kommer att ställa frågor till föräldern.

Efter att undersökningen med en SELMA-sjuksköterska på vårdcentralen kommer en barnpsykolog att kontakta dig som vårdnadshavare för att stämma av och boka tid för träff med ditt barn på barnets skola. Barnpsykologen undersöker här barnets utveckling och vid detta tillfälle ska inte föräldern medverka.

För att få den översiktliga bilden av undersökningsdagen i större format – klicka på bilden ovan eller här