Resultat

VETENSKAPLIG ARTIKEL OM SELMA-STUDIEN

Bornehag C-G, Moniruzzaman S, Larsson M, Lindström CB, Hasselgren M, Bodin A, von Kobyletzkic LB, Carlstedt F, Lundin F, Nånberg E. The SELMA Study: a birth cohort study in Sweden following more than 2000 mother–child pairs. Paediatric and perinatal epidemiology. 2012;26(5):456-467.

SELMA-studien studerar om exponering för hormonstörande ämnen tidigt i livet har betydelse för utveckling av kroniska sjukdomar senare. SELMA genomförs i samarbete mellan Karlstads universitet, Landstinget i Värmland och Lunds universitet och en rad internationella forskargrupper. Vi följer drygt 2,000 mor-barn par från tidig graviditet över förlossning och uppåt i åldern för barnen där vi samlar in data för den gravida kvinnan och förlossningen och senare för barnet. I artikeln beskrivs SELMA-studiens metod och upplägg. Vetenskaplig artikel – klicka här

KÖNSUTVECKLING STÖRS HOS POJKAR VID PRENATAL EXPONERING FÖR FTALATER

Bornehag C-G, Carlstedt F, Jönsson BA, Lindh CH, Jensen TK, Bodin A, Jonsson C, Janson S, Swan SH. Prenatal Phthalate Exposures and Anogenital Distance in Swedish Boys. Environmental health perspectives. 2015. DOI:10.1289/ehp.1408163.

Tidigare studier har visat att exponering för ftalater med antiandrogena egenskaper (framförallt DEHP) under fostertid kan ge ett kortare anogenitalt avstånd (AGD) hos pojkar. Det finns också data som visar att barn med skador på könsorganet har ett kortare AGD-mått jämfört med friska kontroller och vuxna män med fertilitetsproblem har ett kortare AGD än kontroller utan fertilitetsproblem. Tidigare djurförsök har också kopplat ftalatexponering under graviditeten till kortare AGD hos avkomma. Emellertid har exponeringen för ftalater förändrats under senare år eftersom det sker en substituering där man byter ut vissa ftalater mot andra.

Inom ramen för SELMA-studien har urinkoncentrationen mätts av fem ftalater (DEP, DBP, DEHP, BBzP och DiNP) hos kvinnor i vecka 9-11 av graviditeten. Det anogenitala avståndet (AGD) mättes sedan på 196 av dessa kvinnors pojkar när de var 21 månader gamla där syftet var att undersöka om det fanns ett samband mellan ftalatexponeringen under graviditen och AGD hos pojkarna. Resultatet visade att exponering för flera ftalatmetaboliter under graviditeten var associerade till ett kortare AGD hos pojkarna. Det starkaste sambandet fanns mellan exponering för DiNP och ett kortare AGD.

Poster på svenska

Vetenskaplig artikel – EHP

ÖVRIGA PUBLIKATIONER AV CG BORNEHAG

Klicka här